TARA XANH_LỤC ĐỘ MẪU
TARA XANH_LỤC ĐỘ MẪU
TÚC SỐ HIỆN TẠI
359255
THỜI GIAN CÒN LẠI

 Phụ thuộc vào thời gian của Đạo Hữu, thực hành nghi lễ 1 hoặc nghi lễ 2.

I-NGHI LỄ 1

Nam mô!

Chư Phật, Thánh Pháp, Hiền Thánh Tăng

Đạo Sư, Bổn Tôn, Không Hành Mẫu

Hộ Pháp, Tài Thần, Chúa Kho Tàng

Từ trong trí nhất thể bổn lai

 

Hiển hiện giác tánh không chướng ngại

Hạnh nguyện từ bi thật rộng sâu

Hộ trì che chở các chúng sanh

Bằng năng lực quyền uy bi trí.

 

Con cùng hết thảy các chúng sanh

Tận trong đáy tim xin quy y

Đảnh lễ, dâng cúng: thân, tài, vật

Thương xót chúng con thường gia hộ

 

Cuộc sống an lành , Phước Đức sanh

Ít phiền, không bệnh, tuổi thọ tăng

Tất cả nguyện ước và mong cầu

Y Pháp thành tựu rất viên mãn. ( 3 lần - lễ 3 lễ) 

 

OM TARE TUTTARE TURE SOHA.

 

Hồi hướng

Nhờ công Đức này nhanh chứng ngộ

Quả vị của Quan Âm Độ Mẫu 

Nguyện độ chúng sanh không trừ ai

Đạt đến quả vị này không khác.

 

II-NGHI LỄ 2

Tán Lễ Hai Mươi Mốt Độ Mẫu Tara từ Mật Điển gốc (do Thánh Tăng Kyabje Trulzhig Rinpoche biên soạn và trao truyền).

Tên tiếng Phạn là : Arya Tare mantra mula stotatra nama ske-e re-e kam bimshatika nama Dịch sang tiếng Việt là: Tán lễ hai mươi mốt Cứu Độ Phật Mẫu từ Mật điển gốc

 

 1- Cung thỉnh và đảnh lễ:

Nơi cõi tịnh độ Pô Ta La

Hóa sinh từ chữ Tam xanh lá

Chữ Tam phóng quang độ chúng sanh

Hải hội Ta Ra con cầu thỉnh.

 

Trời và phi Thiên thảy cúi đầu

Đảnh lễ dưới đôi chân Liên Hoa

Đấng Cứu độ những người bần khổ

Chí thành đảnh lễ Mẹ Ta Ra.

 

2- Bảy nhánh nguyện cầu:

Với tâm thành kính con đảnh lễ

Thánh giả Đại Bi Cứu Độ Mẫu

Cùng chư Như lai và Trưởng tử

Thường trụ trong mười phương ba đời.

 

Kính dâng cúng dường Hoa, Hương,

Đèn, Dầu thơm, Thực phẩm và âm nhạc

Tâm thành quán tưởng nhiều vô số

Hải hội Phật Mẫu xin nạp thọ.

 

Từ thời vô thủy cho đến nay

Ba nghiệp tạo mười ác, vô gián

Đều do ba độc tham sân si

Thành tâm sám hối các tội chướng.

 

Thanh Văn, Duyên Giác, chư Bồ tát

Hữu tình trong Tứ Thánh,

Lục phàm Ba đời tích lũy bao công đức

Con đều chí thành xin tùy hỷ.

 

Vì muốn chúng sanh thỏa mong cầu

Tùy theo căn cơ mỗi cá nhân

Thích hợp giáo lý Đại, Tiểu Thừa

Nguyện xin chư Phật chuyển Pháp luân.

 

Cho đến khi luân hồi trống rỗng

Khẩn cầu các Đức Phật trụ thế

Thương xót chúng sanh trong biển khổ

Mắt từ xin đừng bỏ chúng con.

 

Con nay tích tụ các công đức

Là nhân để chứng quả Bồ đề

Nguyện trụ dài lâu vô lượng kiếp

Làm Đấng tựa nương cho chúng sanh.

(Đọc 03 lần- Đây là phần xưng tán do Tỳ kheo ni Palmo tạo)

 

3- Tán thán hai mươi mốt Độ Mẫu Tara

 

Om! Cung kính đảnh lễ

Phật Mẫu, Thánh Mẫu, Cứu Độ Mẫu!

Lạy Đấng Cứu Độ Tara Tốc Dũng Mẫu

Tiêu tan sợ hãi hùng âm Tút Ta Ra

Độ Mẫu Ture ban tặng mọi mong cầu

Sô ha nhiệm mầu, chúng con xin đảnh lễ!

 

1- Lạy Đấng Cứu Độ Ta Ra Tốc Dũng Mẫu

Ánh mắt sáng ngời như ánh chớp lóe lên

Khuôn mặt xinh tươi như hoa sen trên nước

Đảnh lễ mẹ hiền độ ba cõi thế gian!

 

2- Lạy Đấng Phật Mẫu có khuôn mặt trăng rằm

Trăm mùa thu hợp, chiếu sáng khắp nơi nơi

Muôn ngàn vì sao cùng chung ánh sáng lại

Cũng không sánh bằng nét mặt Đấng Từ Tôn.

 

3- Lạy Đấng Phật Mẫu sinh từ hoa sen đẹp

Tay Ngài trang nghiêm nhiều ngọc báu vàng-xanh

Thực hành bố thí, tinh tấn và an lành

Nhẫn nhục, thiền định... trụ trong cảnh giới ấy.

 

4- Lạy Đấng Phật Mẫu Đảnh Kế các Như Lai,

Thực hành hạnh nguyện của vô biên chư Phật

Hết thảy Lục độ ba-la-mật viên thành

Các vị Bồ tát theo hầu đều kính mến.

 

5- Lạy Đấng Phật Mẫu Phạm âm Tút Ta Ra

Dội vang khắp chốn hư không và dục giới

Đạp bảy thế giới dưới chân với âm Hung

Câu triệu hết thảy sinh linh không hề sót.

 

6- Lạy Đấng Phật Mẫu chư thiên thần đảnh lễ

Như thần Gió, Lửa, Thích, Phạm, Tự Tại Thiên (1)

Quỷ mỵ, yêu ma, dạ xoa, loài tầm hương

Thảy đều phủ phục tán thán dưới chân Ngài.

 

7- Lạy Đấng Phật Mẫu dùng hai âm Tret, Phet

Phá tan hoàn toàn mọi pháp thuật tà ma

Duỗi nhẹ chân trái và co chân phải lại

Tỏa hào quang lửa chói lòa ở xung quanh.

 

8- Lạy Đấng Phật Mẫu dùng Ta Rê phổ độ

Xóa tan khiếp sợ tạo tác bởi tà ma

Khuôn mặt hoa sen khẽ cau mày giận dữ

Dẹp sạch oán địch, oan gia không thừa sót.

 

9- Lạy Đấng Phật Mẫu tay kết ấn Tam Bảo

Ngón tay ngang ngực, uy tướng rất trang nghiêm

Toàn thân trang sức Pháp luân của Vũ trụ

Ánh sáng tuôn tràn chói lọi khắp nơi nơi.

 

10- Lạy Đấng Phật Mẫu đầy oai đức, hoan hỷ

Vương miện trên đầu tỏa lớp lớp hào quang

Tươi cười triều âm Tút Ta Ra vang dội

Hàng phục ma quân, thu nhiếp thế gian thần.

 

11- Lạy Đấng Phật Mẫu bảo hộ những vùng đất

Thổ địa sơn thần đều cúi đầu phủ phục

Cau mày hơi giận, phát ra âm thanh Hung

Cứu độ hết thảy những ai đang nghèo khổ.

 

12- Lạy Đấng Phật Mẫu đầu đội vương miện quý

Trên điểm vầng trăng, lấp lánh các bảo châu

Đấng Vô Lượng Quang ngự trên búi tóc

Ngài Không ngừng tuôn ra biển hào quang vô lượng.

 

13- Lạy Đấng Phật Mẫu trụ giữa vầng quang lớn

Như lửa đốt thiêu thế gian thời kiếp hoại

Duỗi nhẹ chân trái và co chân phải lại

Tư thế vui đùa, hàng phục chúng ma quân. 

 

14- Lạy Đấng Phật Mẫu tay kết Ấn chạm đất

Và đôi bàn chân đạp trên quả địa cầu

Hiện tướng cau mày, phát âm Hung dữ dội

Xuyên bảy lớp rào, hàng phục chúng ma quân.

 

15- Lạy Đấng Phật Mẫu hiền hòa đầy hỷ lạc

An trú trong cảnh vắng lặng của Niết bàn

Sô ha và Om cực thanh tịnh nghiêm trang

Bao tội lỗi lớn thảy đều năng phá sạch.

 

16- Lạy Đấng Phật Mẫu toàn thân đầy hỷ lạc

Giải thoát hoàn toàn các kẻ địch trên thân (2)

Là vị cứu tinh với Mười âm thần chú

Tạo bởi âm Hung của Giác tánh chân như. 

 

17- Lạy Đấng Phật Mẫu sanh từ chủng tự Hung,

Bàn chân Tu rê khẽ đong đưa khuấy động

Rung chuyển Ngân Sơn, Tu-di, Man-đa-ra

Toàn bộ ba cõi thế gian đều chấn động.

 

18- Lạy Đấng Phật Mẫu cầm vầng trăng Thỏ Ngọc

Thân mang hình dạng thần chúa tể biển khơi

Hai lần tụng niệm Ta Ra, thốt âm Phet

Các độc tiêu trừ chẳng còn dấu vết chi.

 

19- Lạy Đấng Phật Mẫu các vua trời ái mộ

Đoàn thể chư Thiên, phi Thiên kính theo hầu

Áo giáp oai đức sáng lòa đầy hỷ lạc

Tiêu trừ ác mộng và tranh luận bất hòa.

 

20- Lạy Đấng Phật Mẫu có đôi mắt rực sáng

Tròn như hai vầng nhật, nguyệt tỏa hào quang

Hai lần tụng niệm Ha Ra, Tút Ta Ra

Thanh âm phẫn nộ, tiêu tan các ôn dịch.

 

21- Lạy Đấng Phật Mẫu đầy đủ ba chân thật:

Thanh tịnh, hiền hòa và thần lực oai nghiêm

Các loài yêu ma, quỷ mỵ cùng dạ xoa

Hai âm tối thắng Tu Rê nhiếp phục hết.

 

Đây lời tán lễ từ trong Mật Điển gốc Của Hai Mươi Mốt Cứu Độ Mẫu Ta Ra.

 

4- Lợi ích:

Nếu có người trí siêng, tinh tấn Chí tâm tụng bài lễ tán này Mỗi sáng, chiều hôm đều nhớ tụng Được ban tất cả thắng vô úy. 

Hết thảy tội nghiệp đều tiêu trừ

Vượt qua tất cả nẻo ác thú

Người ấy nhanh chóng được thông tuệ

Nhờ bảy mươi triệu Phật quán đảnh.

 

Hiện đời phú quý, tuổi thọ tăng

Tương lai sẽ tiến lên Phật vị

Nếu lỡ uống ăn nhầm độc vật

Hoặc do nhân tạo hoặc tự nhiên

Nhớ nghĩ, tụng bài lễ tán này

Tất cả chất độc đều tiêu trừ.

 

Hoặc thấy kẻ khác gặp ma nạn

Làm cho điên, bệnh đủ các khổ

Đọc hai, ba, bảy lần bài này

Tất cả khổ não đều tiêu trừ.

 

Cầu sanh nam tử có nam tử.

Muốn cầu giàu sang, được giàu sang

Hết thảy mong cầu đều mãn nguyện

Tất cả chướng ngại tận tiêu trừ.

 

5- Cầu nguyện:

Thánh Mẫu, Phật Mẫu lòng từ bi rộng lớn

Con cùng hết thảy vô biên các chúng sanh

Thanh tịnh hai chướng nhanh mãn hai tư lương

Ban phước chúng con chóng viên thành Phật quả.

 

Khi chưa chứng ngộ, còn trong nẻo luân hồi

Đời đời kiếp kiếp hưởng thắng phước

Nhân Thiên Hành các phương tiện đạt Nhất thiết Chủng Trí

Đoạn trừ: ma chướng, bệnh dịch, các thống khổ.

 

Các loại biến cố gây cái chết phi thời,

Những giấc mơ xấu cùng các điềm báo xấu,

Tám sợ hãi lớn cùng những điều ác hại

Tất cả chướng nạn nhanh chóng được lắng dịu.

 

Hết thảy hạnh phúc, may mắn và kiết tường

Của xuất thế gian, thế gian đều viên mãn

Ngày càng lan rộng, rạng ngời khắp muôn nơi

Xin cho chúng con viên thành không cố gắng. 

 

Nguyện con tinh tấn tăng trưởng các Pháp lành

Hằng tu Bổn Tôn và lễ bái

Thánh nhan Liễu đạt Không Tánh,

Bồ Đề tâm quý báu

Ngày càng lan rộng như nguyệt lộ chân dung.

(các đoạn Kệ trên do Jetsun Draggyal- Xứng Vương Thánh Nữ thuyết)

 

Đàn thành chư Phật thiện diệu đầy hỷ lạc

Sanh trong hoa sen tráng lệ và mỹ miều

Tự thân diện kiến Đấng Vô Lượng Quang Phật

Con nguyện vãng sanh, cầu xin Ngài thọ ký.

(đoạn Kệ này do Ngài Hiền Hạnh tạo)

 

Các kiếp tương lai thành tựu

Bổn Tôn này Phật Mẫu hiện thân sự nghiệp

Phật ba đời Một mặt, hai tay, thân xanh,

Tốc Dũng Mẫu Thánh Mẫu cầm hoa sen xanh ban ơn lành. 

(Đoạn Kệ này do Phagpa Rinpoche -Sakya Pandita tạo)

 

Lục Độ Phật Mẫu thân tướng khó nghĩ bàn

Dung chứa muôn loài, cõi giới, các sắc thân...

Thánh thân thắng diệu, trang nghiêm, trường cửu mãi

Nguyện xin chúng con thành tựu giống như Ngài.

( đoạn Kệ này trích ra từ Kinh Tạng)

 

Thân không lầm lỗi, các tướng hảo trang nghiêm

Ngữ không lầm lỗi, giọng Ka Lăng Tần Già

Tâm không lầm lỗi, hiểu biết đầy trí tuệ

Kiết Tường Quang Vinh Độ Mẫu ban ơn lành.

 

Nương nhờ oai lực lễ tán, cầu nguyện

Ngài Mong con và chúng hữu tình khắp mười phương

Tịnh trừ tranh đấu, bệnh, ma và nghèo khó

Phật Pháp hưng thịnh muôn nơi, nguyện kiết tường!

( Đoạn Kệ này do vua Trisong thuyết )

 

6- Trì tụng:

Emaho! Tự hiển nơi này thành Ngọc Lá Tịnh Độ

Thánh Mẫu, Độ Mẫu nguyện xin hãy xót thương

Ban dòng tâm thức của con tràn ân phước

Độ con thoát khỏi tám nỗi sợ, hiểm nguy.

 

OM TARE TUTTARE TURE SOHA

(đọc nhiều lần)

 

SỨC KHỎE: ÔM TA RÊ,TÚT TA RÊ,TU RÊ, MA MA A DU GIÀ NA, ÔM NA DÊ PÚT TING KU RU, SÔ HA.

 

TÀI BẢO:  ÔM TA RÊ, TÚT TA RÊ, TU RÊ, MA MA VA SU SI ĐI, PÚT TING KU RU, SÔ HA.

 

7- Cầu nguyện và trừ chướng:

Mẹ của chư Phật, Bồ tát khắp ba thời

Phật Mẫu, Thánh Mẫu, Tôn Mẫu, Cứu Độ Mẫu

Không khác Thầy con - tổng nhiếp chư Như Lai

Con dùng ba nghiệp chí thành cung kính lễ

 

Nguyện Trí Bất Tử Kim Cương Lạc chín muồi

Nhanh mãn hai món tư lương, đạt giải thoát.

Cầu nguyện Đức Ta Ra tiêu trừ chướng ngại:

Hung! Mẹ Hiền duy nhất của tất cả chư Phật

 

Cứu Độ Phật Mẫu nguyện xin hãy xót thương!

Thần lực vô biên biến hóa thật nhiệm mầu

Đoạn trừ giúp con hết thảy các chướng ngại: 

Bốn trăm lẻ bốn các phiền não lậu hoặc

 

Hai mươi chướng ngại sanh khởi ở bên trong

Vì pháp giới này hoàn toàn không cấu nhiễm

Nên các chướng ngại hãy quay về tự tánh (vỗ tay)

 

Thời tiết nắng, gió, tuyết sương... khi bất thường

Tức thời gây ra nhiều bệnh cho cơ thể

Đau nhức, phong hàn, cảm mạo và mắt hột...

Hai mươi chướng ngại tranh nhau khởi như vậy

Chỉ trong nháy mắt hoàn toàn tan biến ngay (vỗ tay)

 

La hầu, kế đô, các sao niên hạn xấu

Yêu ma, quỷ quái cùng rắn, rồng hiểm độc

Quỷ cái ăn thịt, thổ thần và La-sát

Ngài dùng thần lực đập tan các chướng ngại (vỗ tay)

 

Phi Thiên, oán quỷ và loài quỷ ăn thịt

Đại bàng Kim Súy, quỷ ma gây mê loạn Dạ xoa,

Bàn trà, và những ai dùng độc

Nhờ lực của Ngài, hoàn toàn tan biến ngay (vỗ tay)

 

Tất cả nhân duyên tước đi mạng sống này

Động đất, núi lửa, sấm sét, kẻ trộm cướp

Hạn hán, mất mùa, bão lũ... các thiên tai

Hết thảy hoàn cảnh bất tường đều chấm dứt (vỗ tay)

 

Sư tử, hổ, báo, gấu, sói... các thú dữ

Rắn độc, trùng độc cùng ác quỷ La sát

Các loài quỷ mỵ tổn hại thân tâm con

Hết thảy ác hại hoàn toàn tan biến ngay (vỗ tay) 

 

Các giấc mơ xấu cùng những điềm báo xấu

Các loài ma quỷ gây chướng ngại bất ngờ

Tạo nên cái chết đúng lúc và phi thời

Nguyện các chướng ngại tan tành không dư sót (vỗ tay)

 

Nguyện cho đối phương những kẻ khó thuần hóa

Trộm cướp, gây chiến, dùng ác chú ma thuật

Hết thảy tâm ý xấu xa và ác hạnh

Nương lời Tam Bảo chân thật, tan chướng ngại (vỗ tay)

 

Chúng con tu hành Nghi quỹ Du Già này

Bao nhiêu mong ước, nguyện cầu đều như ý

Xin Ngài che chở, ban ân phước gia trì

Hiện đời chúng con sống an lành hạnh phúc.

(Đọc bài trừ chướng ngại này ba lần) 

 

Nhờ công Đức này nhanh chứng ngộ

Quả vị của Quân Âm Độ Mẫu 

Nguyện độ chúng sanh không trừ ai

Đạt đến quả vị này không khác.

 

f- Hồi hướng Công đức:

Trong định hiện lại Bậc Ân Sư Tôn Kính.

Thấy nghe hay biết: thần biến của Bậc Thầy.

Một nhiều không khác là diệu dụng đường Đạo.

Nguyện chúng hữu tình đồng sanh An Lạc quốc

Chí thành cầu khẩn Đấng Đại Bi

OM MA NI PADME HUNG 

 

g- Bài nguyện cầu sanh Tịnh độ:

 

Mười phương chư Phật Bồ tát khéo hộ niệm.

Đầy đủ phúc đức Trí tuệ, con tùy hỷ.

Các công đức lành đã tạo trong ba đời

Con xin thành tâm dâng cúng lên Tam Bảo.

 

Nguyện cầu Giáo Pháp Phật Đà được lan rộng.

Tất cả công đức hồi hướng khắp chúng sanh.

Nguyện họ chứng đắc quả vị Phật Toàn Giác.

Gom góp hết thảy những căn lành sẵn có.

 

Nguyện con chứng ngộ thành thục Tự Tánh Tâm.

Thanh tịnh hai chướng, tích tụ hai tư lương.

Nguyện thân không bệnh, trường thọ, Trí Huệ tăng.

Nguyện con đời này nhanh chứng lên Thập Địa.

 

Ngay khi tâm con rời bỏ xác thân này.

Nguyện con vãnh sanh về Cực Lạc Tịnh Độ.

Về cõi này rồi hoá sanh trong hoa sen

Nguyện chứng Phật quả nhờ thân vi diệu ấy.

Bồ đề Chánh Giác một khi đà Viên mãn.

Nguyện hiện vô số hoá thân độ quần sanh.

 

Ê ma hô! Tuyệt vời thay!

 

Hy hữu Thế Tôn Vô Lượng Quang Như Lai.

Bên phải của Ngài là Đại Bi Quan âm.

Bên trái của Ngài: Đại Lực Đại Thế Chí.

Vô lượng chư Phật, Bồ tát nhiễu quanh Ngài.

 

Cõi nước đủ đầy vô lượng các hỷ lạc.

Có tên gọi là Cực Lạc Thanh Tịnh Bang.

Nguyện khi mạng chung, con liền sanh về đó

Không gặp chướng ngại, nhiễu phiền của Trung Ấm.

 

Từ sen sinh ra thấy được Đức Di Đà.

Với lòng thành kính con dâng lời khẩn nguyện.

Cúi xin Chư Phật, Bồ Tát khắp mười phương

Ban phước để con vãng sanh không chướng ngại

 

TADYATHA! PANTSA DRIYA AWA BODHANAYE SOHA 

 

 8- Hồi hướng:

 

Từ Đức Phổ Hiền Kim Cương Đại Tổng Trì.

Dòng phái trao truyền đến Ân Sư của con.

Những lời nguyện nào lợi ích cho chúng sanh

Hết thảy thắng nguyện con đều xin thành tựu

 

Nhờ công đức này nguyện chứng Phật Tự Tánh.

Hàng phục phiền não, oán địch, các chướng ngại.

Bình lặng cơn sóng của bệnh, chết, sanh, già.

Nguyện độ chúng sanh thoát luân hồi khổ hải

 

Văn Thù Bồ tát Trí tuệ cao vời vợi.

Phổ Hiền Bồ tát hạnh nguyện thật rộng sâu

Noi theo gương sáng Trí, Hạnh của hai Ngài.

Bao nhiêu căn lành con đều xin hồi hướng

 

Chư Phật ba thân viên mãn, xin gia trì!

Pháp nghĩa chân thật bất biến, xin gia trì!

Tăng già nguyện lực kiên định, xin gia trì!

Khiến lời hồi hướng của con được thành tựu.

 

 - Lời dạy của Thánh Tăng Kyabje Trulzhig Rinpoche :

Tháng 5-2003, khi đoàn Phật tử Việt Nam thỉnh cầu Ngài ban quán đảnh Trường thọ cho vài người lớn tuổi trong đoàn, Thánh Tăng đã từ bi trao truyền quán đảnh này cho chúng tôi làm mọi người hết sức ngạc nhiên và hoan hỷ vì trong trí óc non nớt của chúng tôi nghĩ rằng Ngài sẽ ban quán đảnh Vô lượng Thọ Phật hoặc Tara trắng - Bạch Độ Mẫu. Từ Kim khẩu của Ngài dạy rằng: “Nếu ai trong các con thành tâm tu tập Pháp này, sẽ vượt qua rất nhiều hiểm nguy trong cuộc sống và thọ mạng rất lâu dài. Cá nhân ta thành tựu được như ngày hôm nay là nhờ sự thực hành Pháp này và sự ban phước của Đức Tara. Nếu các con thực hành trọn vẹn nghi quỹ này đều đặn mỗi buổi sáng là rất tốt, nếu không có thời gian thì chỉ cần đọc tụng bài lễ tán này là được” 

Bài tán lễ này thuộc Hiển giáo nên những ai sùng mộ Đức Phật Bà Quan Âm Cứu Khổ đều có thể đọc tụng được.
 

Thành tâm sám hối trước n Sư, Tam Bảo và quý huynh đệ về những sai sót trong quá trình chuyển dịch bài lễ tán và toàn bộ nghi quỹ Tara

………………………

(1) Thích, Phạm, Tự Tại Thiên: Vua trời Đế Thích, Vua trời Đại Phạm, Đại Tự Tại Thiên. (2) Các kẻ địch trên thân: tội chướng, tứ đại bất hòa, bệnh ma, tử ma, phiền não ma v.v 

 

BẤM VÀO ĐÂY
ĐỂ TẢI FILE
 NGHI QUỸ DANG PDG

Cập nhật túc số (biến)

Lưu ý quan trọng: Bạn chỉ cập nhật số lượng mới túc số (biến) được, không cộng dồn với số lượng cũ.


Danh sách nhóm đạo hữu có số túc số (biến) nhiều nhất

Nguyên tắc tính toán: Tính tổng số túc số (biến) dựa trên số điện thoại đã đăng ký Số liệu này chỉ để tham khảo.

Nếu Quý đạo hữu phát hiện sai sót, vui lòng gửi thông báo cho chúng tôi theo địa chỉ email


STT Họ tên Số túc số (biến)
1 Thanh 112250
2 Trần Thị Nguyệt 92384
3 Jin Pa 64649
4 Tịnh Độ 40098
5 Nguyễn Thị Nhung 23998
6 hoanganh 12654
7 Phạm Thị Nguyệt 8080
8 Kun Pal 3561
9 Trần Thị Nguyệt 1581
Bình luận Facebook
Giao hàng tận nơi
0898709226
Chat Zalo